VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU REZULTĀTI

(aktualizēts ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎22‎:‎59)

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes vērtējums par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi un informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem par 2016.gadā

Dokumenta PDF versiju varat lejupielādēt šeit...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes vērtējums par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi un informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem par 2015.gadā

Dokumenta PDF versiju varat lejupielādēt šeit... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti par 2014.gadu 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” ir izveidota 1999.gada 1.aprīlī, kā BO Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 27.oktobrī. Valsts kapitāla turētāja ir LR Veselības ministrija. Sabiedrības pamatdarbības veids ir slimnīcu darbība (NACE 86.10). Sabiedrības darbības mērķis ir kļūt par augsti kvalificētu un profesionālu līderi Latvijā ilgstoši garīgi slimojošu, terapeitiski rezistentu pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā, kas orientēta uz pacientu vispārēju apmierinātību.

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 2014.gadā turpina īstenot ar 2013.gada 31.decembri izveidoto bezdeficīta budžetu, uzlabojot un sasniedzot pozitīvu (sabalansētu) naudas plūsmu, pozitīvus rentabilitātes rādītājus un likviditātes koeficientu ne mazāku par 1.00.

Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” tiek finansēta no valsts līdzekļiem, no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību.

2014.gadā Sabiedrībai darbojas līgums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo Veselības dienestu. 2014.gada plānotā līguma summa kā fiksētais maksājums par stacionāra darbību bija 1 238 808 euro, veiktais apjoms atbilstoši līguma nosacījumiem sastāda 100 %. 2014.gada līgumā plānotā kompensācija par pacientu iemaksām par atbrīvotajām kategorijām bija 1 965 184 euro, bet faktiski veiktais apjoms 1 958 051 euro. Plānotais līguma apjoms tika izpildīts par 99.64 %, kas tika pilnībā kompensēts. Papildus tika saņemts finansējums – vienreizējie maksājumi infrastruktūras uzturēšanas izdevumu deficīta segšanai 28 541 euro apmērā. Faktiski izpildītas 144 800 gultu dienas. Faktiskās vienas gultu dienas izmaksas sastāda aptuveni 22.63 euro.

Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts pārskata gadā ir 31 752 euro peļņa.

Pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir nedaudz pasliktinājušies Sabiedrības darbības efektivitātes rādītāji par ko liecina arī pārskata gada peļņas samazināšanās salīdzinot ar iepriekšējo periodu:

 Rentabilitātes rādītāji (%)

 2014.gads

 2013.gads

 Bruto peļņas rentabilitāte

 7.00

 6.22

 Neto peļņas rentabilitāte

 0.98

 1.26

 Aktīvu rentabilitāte

 0.45

 0.55

 Pašu kapitāla rentabilitāte

 8.90

 12.12

 

Likviditātes rādītāji 2014.gadā pārsniedz vēlamos rādītājus (optimālo robežu/normu), tādējādi uzskatām, ka sabiedrībai ir pietiekošs apgrozāmo līdzekļu apjoms īstermiņa saistību segšanai:

 Likviditātes rādītāji

 Norma

 2014.gads

 2013.gads

 Kopējās likviditātes koeficients

 1 - 2

 1.91

 2.19

 Starpseguma likviditātes koeficients

 0.7 - 1

 1.80

 2.09

 Absolūtās likviditātes koeficients

 0.2 - 0.7

 1.73

 2.06

 

Maksātspējas rādītāji 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, nav ievērojami mainījušies un tie liecina par stabilu sabiedrības maksātspēju, palielinātais saistību īpatsvars bilancē un paaugstinātais finanšu līdzsvara koeficients skaidrojams ar to, ka sabiedrībai ir valsts galvotā aizdevuma saistības ar Ziemeļu Investīciju banku: 

 Maksātspējas rādītāji

Norma

 2014.gads

 2013.gads

 Saistību īpatsvara bilancē koeficients

 0.3 - 0.5

 0.93

 0.94

 Finansiālās neatkarības koeficients

 > 0.5

 0.07

 0.06

 Finansiālā līdzsvara koeficients

 < 1

 14.25

 15.69

 2014.gadā slimnīcas attīstībā veiktās aktivitātes:

1. Personāla kvalifikācijas uzturēšanā un celšanā: 2014.gadā slimnīcas ārstnieciskais personāls apmeklēja mācību kursus un konferences.

2. Darba aizsardzības pasākumu uzturēšanā un ieviešanā: Tika organizēta darba aizsardzības sistēma un nodrošināta tās darbība Sabiedrībā: darba vides riska novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, konsultēšanās ar nodarbinātajiem. Regulāri tika veiktas darbinieku instruktāžas. Izvestas praktiskās mācības Ugunsdrošībā.

3. Tika atbalstīti pacientu aizņemtības un nodarbinātība pasākumi: Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centrā slimnīcas sociālie darbinieki nodrošina pacientiem aizņemtības un nodarbinātības pasākumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas slimnīcas pacientiem.

4. Pozitīvas terapeitiskas vides uzturēšana slimnīcas nodaļās: pacientiem tika nodrošināta pozitīva terapeitiskā vide - atbilstošs uzturs, temperatūra, apgaismojums, apģērbs, mēbeles un ārstniecība, TV, radio, prese, internets, daiļliteratūra, pasta pakalpojumi, telefons, pieejamas aprīkotas atpūtas un nodarbību telpas, bibliotēka.

5. Sabiedrības nekustamā īpašuma apsaimniekošana: tika veikti kosmētiskie remonti slimnīcas nodaļās, regulāra liftu un ventilācijas iekārtu apkalpošana, ēkas ir aprīkotas ar ugunsdrošības signalizāciju, noliktavas, garāžas un veļas mazgātava ar apsardzes signalizāciju.

6. Noslēgusies slimnīcas veco ēku renovācija: SIA „PRO DEV” veica VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 2.korpusa rekonstrukcija (noliktava) būvdarbus par līguma summu EUR 108 592.74 bez PVN. Būvdarbi tika veikti laika posmā no 12.02.2014. līdz 15.07.2014.

7. Veikta regulāra slimnīcas teritorijas kopšana: 2014.gadā tika veikta teritorijas labiekārtošana: apzaļumošana, puķu stādīšana 0,3 ha platībā; zālāju kopšana – pļaušana 4,5 ha platībā. 

Plānotās aktivitātes 2015.gadā, ja atļaus finanšu līdzekļi:

1.   1. Personāla kvalifikācijas uzturēšana un celšana.

2.   2. Darba aizsardzības pasākumu atbalstīšana.

3.   3. Pacientu aizņemtības un nodarbinātības pasākumu atbalstīšana.

4.   4. Pozitīvas terapeitiskas vides uzturēšana slimnīcas nodaļās.

5.   5. Slimnīcas nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

6.   6. Slimnīcas teritorijas kopšana.

7. 3.ārstnieciskā korpusa ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

8.   8. Pamatlīdzekļu iegāde:

-          - dažādu pamatlīdzekļu (virtuves iekārtu, televizoru, veļas mašīnu un veļas žāvētāja u.c.) iegāde nomainot iepriekšējo tehniku;

-          - dažādu pamatlīdzekļu (mēbeļu, žalūziju u.c. aprīkojuma) iegāde nomainot iepriekšējo inventāru;

-          - datortehnikas – procesoru iegāde nomainot iepriekšējo tehniku;

-         -  automašīnas iegāde pacientu pārvadāšanai.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Priekšlikumi par Sabiedrības gūto peļņu

Priekšlikums ar Sabiedrības pārskata gada gūto peļņu EUR 31 752 daļēji segt iepriekšējo gadu zaudējumus un arī turpmākos gadus noslēdzot ar peļņu pakāpeniski uzlabot situāciju, ko paredz 2012.gadā apstiprinātais Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” biznesa plāns.

Dokumenta PDF versiju varat lejupielādēt šeit...